Điều khoản dịch vụ cho Zero Exchange LTD.

XIN HÃY ĐỌC KỸ CÀNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

HỢP ĐỒNG ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa người dùng, cho dù là cá nhân hoặc người đại diện (người dùng) và Zero Exchange (chúng tôi), liên quan đến việc người dùng truy cập và sử dụng ứng dụng Zero Exchange cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào có liên quan, được liên kết hoặc kết nối với nhau (gọi chung là, Zero Exchange). Người dùng đồng ý rằng bằng cách truy cập Zero Exchange, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, THÌ BẠN PHẢI TỪ CHỐI SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Zero Exchange theo thời gian rõ ràng được kết hợp ở đây bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách thông báo đến bạn cùng của các Điều khoản và Điều kiện này và bạn có quyền xem, nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại các Điều khoản và Điều kiện này, đồng thời bạn sẽ phải tuân theo và hiểu là đã được biết và chấp nhận, những thay đổi trong mọi Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi bằng cách bạn tiếp tục sử dụng Zero Exchange sau ngày Điều khoản được sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Zero Exchange không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn đó hoặc Quốc gia. Theo đó, những người chọn truy cập Zero Exchange từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm điều đó và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Zero Exchange là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Zero Exchange (gọi chung là Content) và các thương hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và logo có trong đó được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Vương quốc Anh , các khu vực pháp lý nước ngoài và các hội nghị quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Zero Exchange chỉ được dùng cho mục đích thông tin và sử dụng cá nhân của bạn. Trừ những điều được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không có phần nào của Zero Exchange được sao chép, sao chép, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc mặt khác được khai thác với bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Zero Exchange , bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (3) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này; (4) bạn không dưới 18 tuổi; (5) không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú [hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Zero Exchange; (6) bạn sẽ không truy cập Zero Exchange thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (7) bạn sẽ không sử dụng Zero Exchange cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; (8) việc sử dụng Zero Exchange của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Zero Exchange hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Zero Exchange cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chúng tôi cung cấp.

Là người dùng của Zero Exchange , bạn đồng ý không:

 1. Lấy dữ liệu một cách có hệ thống hoặc nội dung khác từ Zero Exchange để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 2. Thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của Zero Exchange , bao gồm thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác cho mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 3. Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Zero Exchange , bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Zero Exchange và / hoặc Nội dung có trong đó.
 4. Tham gia vào việc đóng khung trái phép hoặc liên kết với Zero Exchange .
 5. Lừa, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng;
 6. Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 7. Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 8. Can thiệp, phá vỡ hoặc tạo gánh nặng không đáng có trên Zero Exchange hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Zero Exchange .
 9. Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 10. Bán hoặc chuyển hồ sơ của bạn.
 11. Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Zero Exchange để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 12. Sử dụng Zero Exchange như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Zero Exchange với Nội dung nhằm mục đích nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 13. Giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 14. Quấy rối, gây phiền nhiễu, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Zero Exchange cho bạn.
 15. Xóa bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác khỏi mọi Nội dung.
 16. Tải lên hoặc truyền (hoặc cố tải lên hoặc để truyền) virus, trojan, hoặc vật liệu khác, trong đó có sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng tải liên tục của văn bản lặp đi lặp lại), cản trở đó với việc sử dụng không bị gián đoạn bất kỳ của đảng và hưởng thụ của Zero Exchange hoặc sửa đổi, làm suy yếu, phá vỡ, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì của Zero Exchange .

BÊN THỨ BA

Zero Exchange có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Zero Exchange ) các liên kết đến các trang web khác ("Bên thứ ba ") cũng như các bài viết, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và các nội dung hoặc vật phẩm khác thuộc hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba (" Nội dung thứ ba"). Nội dung của bên thứ ba và bên thứ ba không thuộc chúng tôi điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, tính chính xác hoặc tính đầy đủ. Nếu bạn cài đặt hoặc tải xuống các dịch vụ, nguồn cấp dữ liệu và / hoặc nội dung của bên thứ ba, bạn phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó có thể được truy cập thông qua trang web của họ .

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi về Zero Exchange và các dịch vụ, trang web và tính năng liên quan của nó. Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các thông lệ liên quan đến thông tin được xử lý bởi Zero Exchange và các công ty liên kết.

HẠN VÀ KẾT THÚC

KHÔNG GIỚI HẠN BẤT BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO QUYỀN ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT K REP ĐẠI DIỆN, BẢO HÀNH NÀO, HOẶC COVENANT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC BẤT K L LUẬT ÁP DỤNG NÀO HOẶC QUY ĐỊNH.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẢO HÀNH VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THÀNH NỘI DUNG ZERO EXCHANGE VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN, NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ZERO EXCHANGE VÀ CÁC NỀN TẢNG ỨNG DỤNG BÊN NGOÀI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THỨ HOẶC DỄ DÀNG ĐỂ SỞ HỮU, MẤT TÀI KHOẢN, MẤT LÃI SUẤT.

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bảo mật và giữ kín thông tin về chúng tôi, bao gồm các công ty con, chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi. Từ chối và chống lại mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, yêu cầu, kể cả luật sư hợp lý được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba.

LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản sử dụng và việc sử dụng Zero Exchange của bạn được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Vương quốc Anh, áp dụng cho các thỏa thuận được đưa ra và được thực hiện mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp.